Google Apps’in Yasaklanmasını İsteyen Meğer Digitürk’müş

Bari bütün interneti yasaklatsaydınız.

GoogleBildiğiniz gibi, birkaç haftadır Türk internet kullanıcıları Google servislerine erişmekte zorluk çekiyor. Bu olayın arkasında yatan neden ise, Youtube içeriğinin Google sunucularına taşınması ve Youtube’un artık bazı Google servisleri ile ortak havuzdan IP almasıydı. Youtube’un yeni IP’lerini fark eden BTK da mahkemeye başvurarak Youtube’un yeni IP’lerini de Türkiye’den erişilemez hale getirdi. Bu durum da ister istemez diğer Google servislerini etkiledi.

Google Translate, Google Documents, Google Analytics gibi yüzbinlerce kişinin kullandığı ücretsiz ve faydalı Google hizmetlerinin kesintiye uğraması haliyle birçok kişiyi de mağdur etti.

Fakat geçtiğimiz günlerde ilginç bir şey daha ortaya çıktı. Google Apps hizmetinin Türkiye’de erişilemez olmasının farklı bir nedeni varmış. Lig TV yayınlarını korsan olarak yayınlayan bazı internet sitelerini kapattırmak isteyen Digitürk, İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak söz konusu korsan yayını yapan internet sitelerinin erişime engellenmesini istemiş.

Buraya kadar her şey normal; normal olmayan ise, Digitürk avukatlarının içerik yasaklanması yerine IP bazlı yasaklama kararı istemesi. Mahkeme de Digitürk avukatlarının başvurusunu haklı bulup söz konusu korsan içeriği yapan internet siteleri yerine, bu internet sitelerine altyapı sunan Google Apps’in IP’sini yasaklatmış.

Digitürk avukatlarının kasten tüm Google Apps uygulamalarına yasak getirmek istediğini sanmıyorum (en azından öyle umuyorum); fakat bu olay bir kez daha ortaya çıkardı ki, Türkiye’de internet sitelerine uygulanacak sansür konusunda bu işlerde uzmanlık kazanmış mahkemelere ve internet sitelerinin nasıl erişime engellenebileceğini düzenleyen yeni kanunlara ihtiyacı var.

Yoksa öyle görünüyor ki, canınızın sıkıldığı bir internet sitesini kapatmak hiç de zor bir şey değilmiş.

Digitürk, davasını geri çekecek mi, bu konunun da takipçisi olacağız.

5 Yorum

 1. manyaque

  aslında öyle bir kanun  var da bu kanunu bilipte yorm yapan yok. 5651 sayılı yasa.

  İçe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı ve ce­vap hak­kı

  MAD­DE 9- (1) İçe­rik ne­de­niy­le hak­la­rı ihlâl edil­di­ği­ni id­dia eden ki­şi, içe­rik sağ­la­yı­cı­sı­na, bu­na ula­şa­ma­ma­sı ha­lin­de yer sağ­la­yı­cı­sı­na baş­vu­ra­rak ken­di­si­ne iliş­kin içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bı bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lir. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı ken­di­si­ne ulaş­tı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren iki gün için­de, ta­le­bi ye­ri­ne ge­ti­rir. Bu sü­re zar­fın­da ta­lep ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği tak­dir­de red­de­dil­miş sa­yı­lır.

   (2) Ta­le­bin red­de­dil­miş sa­yıl­ma­sı ha­lin­de, ki­şi on­beş gün için­de yer­le­şim ye­ri sulh ce­za mah­ke­me­si­ne baş­vu­ra­rak, içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bın bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni is­te­ye­bi­lir. Sulh ce­za hâki­mi bu ta­le­bi üç gün için­de du­ruş­ma yap­mak­sı­zın ka­ra­ra bağ­lar. Sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­na kar­şı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz yo­lu­na gi­di­le­bi­lir.

  (3) Sulh ce­za hâ­ki­mi­nin ke­sin­le­şen ka­ra­rı­nın, bi­rin­ci fık­ra­ya gö­re ya­pı­lan baş­vu­ru­yu ye­ri­ne ge­tir­me­yen içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­na teb­li­ğin­den iti­ba­ren iki gün için­de içe­rik ya­yın­dan çı­ka­rı­la­rak ha­zır­la­nan ce­va­bın ya­yım­lan­ma­sı­na baş­la­nır.

  (4) Sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­nı bu mad­de­de be­lir­ti­len şart­la­ra uy­gun ola­rak ve sü­re­sin­de ye­ri­ne ge­tir­me­yen so­rum­lu ki­şi, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­nın tü­zel ki­şi ol­ma­sı ha­lin­de, bu fık­ra hük­mü ya­yın so­rum­lu­su hak­kın­da uy­gu­la­nır.

  Burda digitürk ilk olarak kanunda geçen şekilde google api ye yer sağlayıcı olarak kaldır deyipte google bunu yine dinlemediyse. içerik engelleme facebookta x kişinin sayfasını kapat demeye benziyor avukatlarda ip engelletmiş. benim anlamadığım http://www.thgtr.com/haber/genel/bilisim-sucu/usenet-de-samari-yedi-mpaa-newzbini-kapattirdi bu linkteki haber de bu siteye ait değilmi demekki dünyanın heryerinde sistem böyle. Lime wire in fişi çekilmedimi. iskandinav ülkelerinde B2B torrent vb yasaklanmadımı. Napsterlar Kazaa lar USEnet üzerinde yazılardan ABD de hergün bir çok insan dava ediliyor. Niye herşeyi türkiyeye indirgiyorsunuz onu anlamıyorum. Youtube yurt dışında yine bu sitedeki haber edilen davasında 24 saatte yasal olmayan içeriği kaldırdığı için cezadan kurtuldu. Peki Atatüke hakaret içeren videolar ne kadarda kaldırıldı, ancak kapatılınca. Demek içimizden x kişisine küfür etsem yarım saat yutubeda koysam X kişi beklesin youtube kaldıracakta en az 1 ay beklersin oda kaldırırsa niye çünkü youtube türkiyede barınmıyor. oyüzdende türkiyeyi takmıyor. bu yüzdende kanunlarını önemsemiyor. Böyle oluncada bu yasak bitmiyor.

   

  • Ozalp

   Habertürk’deki habere göre ilgili siteyi değil sitenin hizmet aldığı google apps’ın kapatılmasını talep etmişler. http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/526093-naklen-sansur Daha önce de 3-5 kişi yüzünden binlerce amatör siteyi barındıran geocities’i kapattırmışlardı.Ayrıca bu sansür mantığı yüzünden Atatürk’e haraket eden dallamalara karşı da elimizi kolumuzu bağlı kalıyor. iki satır cevap yazamıyoruz. Kendimi kafasını kuma gömmüş devekuşu gibi hissediyorum. Orada birşeyler oluyor, Mavi marmarada hayatını kaybetmiş kardeşlerimiz hakkında bazı alaylı çirkin videolar yüklendiğini duyuyoruz. Bağlanıp iki satır bir şey yazamıyoruz.

Bir cevap yazın